JARNÉ PEXESO

Tromfnite rekord v pexese
a vyhrajte bazén Marimex alebo zľavové kódy!AKO HRAŤ? SPUSTIŤ PEXESO PRAVIDLÁ SÚŤAŽE ÍSŤ NA MARIMEX.SK

AKO HRAŤ?

Náš profesionálny rekordman v pexese zvládol nájsť všetkých osem správnych dvojíc za 14 ťahov. Dokážete ho poraziť?

Stačí obracať po dvoch jednotlivé kartičky a hľadať páry. S trochou šťastia a sviežou jarnou energiou to máte vo vrecku!

Nebojte sa, aj v prípade, že sa vám nepodarí nášho rekordmana poraziť, vyhrávate.
Získate jarnú nádielku plnú zľavových kódov na nákup. Navyše môžete hrať opakovane, takže máte nespočetné množstvo pokusov.


HLAVNÁ VÝHRA

Bazén Tampa 3,66 x 0,91 m bez filtrácie - motív RATAN

SÚŤAŽ O BAZÉN

1. Zahrajte si Jarné pexeso a nájdite 8 správnych dvojíc za menej než 14 ťahov.
2. Vložte snímok obrazovky s počtom ťahov do komentára facebookového súťažného postu..
3. Ste v hre o bazén Marimex!

Súťaž prebieha od 20. 4. 2021 do 2. 5. 2021.

SPUSTIŤ PEXESO

Chcem sa baviť a vyhrať bazén Marimex!

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

I. Názov súťaže

Jarné pexeso (ďalej len „Súťaž“)

II. Organizátor súťaže

Organizátorom a súčasne vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť MARIMEX SK, spol. s r.o.
So sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35694980
Zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 11407/B,.
(ďalej len „Organizátor“)

III. Termín súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 20. 4. 2021 do 26. 4. 2021

IV. Podmienky účasti v súťaži

Pre zaradenie do Súťaže je nutné splniť všetky nasledujúce podmienky:

1) zahrať si pexeso a nájsť 8 správnych dvojíc za menej ako 14 ťahov

2) urobiť printscreen obrazovky počítača alebo displeju mobilného telefónu, z ktorého bude výsledok viditeľný

3) pridať snímku obrazovky s výsledkom do komentára pod súťažný príspevok na facebookovej stránke https://www.facebook.com/Marimex.sk

4) splniť podmienky súťaže

V. Účastník súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky staršia
18 rokov, ak v termíne konania Súťaže spĺňa Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len "Účastník").
Zamestnanci Organizátora aj osoby im blízke sú z účasti v Súťaži vylúčení.

VI. Losovanie výhercov

Zlosovanie hlavnej výhry prebehne po ukončení súťaže. V sídle Usporiadateľa sa náhodným výberom
z databázy súťažných príspevkov obsahujúcich všetkých Účastníkov vylosuje jeden výherca (ďalej len "Výherca").

VII. Výhra

Hlavná výhra je bazén Tampa Ratan 3,66 x 0,91 m.

VIII. Zverejnenie výhercov

Zverejnenie výhercu prebehne v 16:00 hodín v deň nasledujúci po dni ukončenia súťaže.
Výherca bude uvedený na https://www.facebook.com/Marimex.sk

IX. Odovzdanie výhry

Výherca bude prostredníctvom súkromnej facebookovej správy vyzvaný k tomu, aby uviedol svoju doručovaciu adresu, email a telefónne číslo. Pokiaľ tak neurobí do 14 dní od doručenia výzvy, potom sa má za to, že je Výhra Výhercovy nedoručiteľná. V tomto prípade bude pristúpené k opakovanému žrebovaniu hlavnej výhry. Výhra bude Výhercovy odoslaná na adresu, ktorú Výherca označí ako doručovaciu adresu najneskôr do 30 pracovných dní. Účastníci berú na vedomie, že Organizátor nebude doručovať Výhru na adresu mimo územia Slovenskej republiky. Výhru nie je možné u Organizátora reklamovať, ani meniť jej typy či prevedenie. Na Výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s Výhrou. Organizátor neposkytuje alternatívne plnenie, ani peňažné náhrady za Výhry.

X. Ďalšie ustanovenia

Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník svoj súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, zmeniť Pravidlá súťaže, prípadne Súťaž prerušiť alebo odložiť alebo ju zrušiť, skrátiť či predĺžiť, pričom takú zmenu, prerušenie, odloženie alebo zrušenie Súťaže organizátor oznámi uverejnením na webovej stránke www.hra.marimex.sk. Výsledky Súťaže vyhlásené a oznámené organizátorom súťaže sú konečné, bez možnosti podať proti nim odvolanie alebo je iným spôsobom napadnúť.V Bratislave dňa 20. 4. 2021