Dajte MODRÚ relaxácii

Staňte sa jedným z účastníkov vedomostnej súťaže
a vyhrajte relaxačný set!AKO HRAŤ SPUSTIŤ HRU PRAVIDLÁ SÚŤAZE Ísť na MARIMEX.SK


AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

1. Nazbierajte v kvíze minimálne 3500 bodov
2. Vložte snímok obrazovky s počtom bodov a unikátnym kódom hráča
do komentára facebookového súťažného postu. ODKAZ TU
3. Ste v hre o relaxačný set!


HLAVNÁ VÝHRA


Relaxačný set obsahuje:
– elektrická soľná lampa 4-6 kg – prírodná
– masažítko hlavy
– sisalová žinka
– solné pleťové deo mydlo
– masažítko pohyblivé guličky


VYHLÁSENIE

Víťaz bude vyhlásený po skončení súťaže na facebookovej stránke spoločnosti Marimex SK.
Súťaž prebieha do 28. 2. 2021.

SPUSTIŤ KVÍZ

Chcem otestovať svoje znalosti, vyhrať relaxačný set alebo zľavové kódy na nákup!

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

I. Názov súťaže

Dajte modrú relaxácií (ďalej len „súťaž“)

II. Organizátor súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť MARIMEX SK, spol. s r.o.,
so sídlom Bratislava, Rožňavská 17, PSČ 831 04, vložka č.: 11407/B,
vedená Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
ZIČO: 35694980 DIČ: SK2020340454
(ďalej len „Organizátor“)

III. Termín súťaže

Súťaž prebieha od 19.2.2021 do 28.2.2021

IV. Podmienky účasti v súťaži

Pre zaradenie do súťaže je nutné splniť všetky nasledujúce podmienky:

1) zahrať si súťažný kvíz

2) urobiť printscreen obrazovky počítača alebo mobilného telefónu, z ktorého bude výsledok hry

3) pridať snímku obrazovky s výsledkom do komentára pod súťažný príspevok na facebookovej stránke www.facebook.com/Marimex.sk/

4) splniť pravidlá súťaže

V. Účastník súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky staršia
ako 18 rokov, pokiaľ v termíne konania Súťaže splňuje Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Účastník“).
Zamestnanci Organizátora i osoby im blízke sú z účasti Súťaže vylúčené.

VI. Losovanie výhercov

Losovanie hlavnej výhry prebehne po ukončení súťaže. V sídle Usporiadateľa s náhodným výberom
z databáze súťažných príspevkov obsahujúcich všetkých Účastníkov vylosuje jeden výherca (ďalej len „Výherca“).

VII. Výhra

Hlavná výhra je relaxačný set, ktorý obsahuje: Elektrická soľná lampa 4-6 kg – prírodná, masažítko hlavy, sisalová žinka, soľné pleťové deo mydlo, masažítko pohyblivé guličky.

VIII. Zverejnenie výhercu

Zverejnenie výhercov prebehne v 16:00 v deň nasledujúcom po dni ukončenia súťaže.
Výherca bude uvedený na www.facebook.com/Marimex.sk

IX. Predanie výhry

Výherca bude prostredníctvom súkromnej facebookovej správy vyzvaný k tomu, aby uviedol svoju doručovaciu adresu, email a telefónne číslo. Pokiaľ tak neurobí do 14 dní od doručenia výzvy, potom sa má za to, že je Výhra Výhercovi nedoručiteľná. V tomto prípade bude pristúpené k opakovanému žrebovaniu hlavnej výhry. Výhra bude Výhercovi odoslaná na adresu, ktorú Výherca označí ako doručovaciu adresu najneskôr do 30 pracovných dní. Účastníci berú na vedomie, že Organizátor nebude doručovať Výhru na adresu mimo územia Slovenskej republiky. Výhru nie je možné u Organizátora reklamovať, ani meniť jej typy či prevedenie. Na Výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s Výhrou. Organizátor neposkytuje alternatívne plnenie, ani peňažné náhrady za Výhry.

X. Ďalšie ustanovenia

Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník svoj súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, zmeniť Pravidlá súťaže, prípadne Súťaž prerušiť alebo odložiť alebo ju zrušiť, skrátiť či predĺžiť, pričom takú zmenu, prerušenie, odloženie alebo zrušenie Súťaže organizátor oznámi uverejnením na webovej stránke www.hra.marimex.sk. Výsledky Súťaže vyhlásené a oznámené organizátorom súťaže sú konečné, bez možnosti podať proti nim odvolanie alebo je iným spôsobom napadnúť.V Bratislave dňa 23. 2. 2021